ورود کاربر

اساسنامه انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران

فصل اول-کليات و اهداف

ماده 1- به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علمی و توسعه کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی انجمن علمي حقوق مالکیت فکری ایران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.

ماده 2- انجمن موسسه اي غير انتفاعي است که در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي کند. و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئیس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن است.

ماده 3- مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری برسد.

ماده 4- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود. و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامی ایران است.

 

فصل دوم-وظايف و فعاليت ها

ماده 5- به منظور نيل به اهداف تعريف شده در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1-5-  انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني که به گونه اي با علم حقوق مالکیت فکری  سرو کار دارند.
2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغيب و تشويق دانشجويان و دانش پژوهان و تجليل از محققان و اساتيد ممتاز و برجسته
4-5- ارائه خدمات علمي، آموزشي و پژوهشي
5-5- برگزاري گردهمايي ها  اعم از سمينار، کنگره، ميزگرد و سخنراني هاي علمي در سطح دانشگاه، ملي، منطقه اي و بين المللي
6-5- انتشار توليدات علمي اعم از کتب و نشريات، CD و لوح فشرده و...

 

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت

1-6- عضويت پيوسته
موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق ورشته هاي وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
2-6- عضويت وابسته
اشخاصي که دارای درجه کارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يکي از رشته هاي مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضويت دانشجويي
کلیه دانشجوياني که در رشته ی حقوق مالکیت فکری به تحصیل اشتغال دارند.
4-6- عضويت افتخاري
شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي حقوق مالکیت فکری حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.
5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقي)
سازمان هايي که در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2- اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7 : هر يکی از اعضاء سالانه مبلغي را که میزان آن  توسط مجمع عمومي انجمن تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8 : عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:
1-8- استعفاي کتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تائيد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

 

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلي انجمن عبارتند از:
الف: مجمع عمومي   ب: هيات مديره   ج: بازرس

الف: مجمع عمومي:
ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته، به صورت عادي و فوق العاده تشکيل مي شود.
1-10- مجمع عمومي عادی سالي يک بار تشکيل مي شود و با حضور يا رأی کتبي نصف به علاوه یک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات  با اکثريت آراء معتبر است.
2-10- مجمع عمومي فوق العاده در مورد ضروري با دعوت هيات مديره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.
3-10- در صورتي که در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم با فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل مي شود. و با  تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای – براساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود- انجام شود.
تبصره1: دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره 2:یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.
تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي
الف: مجمع عمومی عادي :
- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس(بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی).
- تصويب خط مشي انجمن.
- بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس (بازرسان).
- تعيين میزان حق عضويت.
- عزل هيات مديره و بازرس(بازرسان).
- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب: مجمع عمومی فوق العاده :
- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
- تصويب انحلال انجمن.
تبصره1:جلسات  مجامع عمومي عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رییس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 3: اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.
تبصره 4: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين کساني باشند که خود را رد انتخابات هیئت مدیره وبازرس کاندیدا کرده اند.

پ: هيات مديره
ماده 12: هيات مديره انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است. که هر سه سال يکبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
1- 12- هيچ يک از اعضا نمي تواند بيش از 2 دوره متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شود.
2- 12-عضويت در هيات مديره افتخاري است.
3- 12- هيات مديره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبي نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام مي نمايد.
4- 12- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئیس هیئات مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئات مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است.
5- 12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با  تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
6- 12- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراي موافق کل معتبر است.
7- 12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری می شود.
8-  12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
9- 12- در صورت استعفا، بکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره ی عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10- 12- شرکت بازرس در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

ماده 13: هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف  اختيارات آن به شرح زير است:
1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2-13- تشکيل گروه هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.
3-13-  هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول وتبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن واستقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.
4-13- جز درباره ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد. 
5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظم ترازمالي و برنامه ريزي و دريافت برنامه ها از گروههاي علمي انجمن و ارائه به موقع به دفتر انجمن هاي علمي.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی با حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل وحق توکیل به غیر.
7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.
9-13- جلب هدايا و کمک هاي مالي.
10-13- اهداي بورسهای تحقيقاتي و آموزشي.
11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.
12-13- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری
13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج: بازرس (بازرسان)
ماده 14:
      مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و دونفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15:
        وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
1-15: بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15: بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15: گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (یازرسان) قرار بگیرد.

فصل پنجم: -گروه هاي علمي انجمن

ماده  16 : انجمن مي تواند گروه ها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که براساس وظايفي که هيات مديره براي آنها تعيين مي کنند به فعاليت  مي پردازند:
1. گروه هاي تخصصی.
2. کمیته آموزش و پژوهش.
3. کمیته انتشارات
4. کمیته آمار و اطلاعات
5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
6. کمیته گردهمایی های علمی
1-16- انحمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود،نیز می باشد.

 

فصل ششم- بودجه و موارد متفرقه:

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضويت اعضا.
2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي و فروش کتب و نشریات علمی.
3-17- دريافت کمک ها و هدايا.
4-17- کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18- درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19-کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده 20- هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی از اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده 21- کليه مدارک و پرونده هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل  دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، بلافاصله به صورت کتبي به دفتر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه اطلاع و پس از تصويب معتبر مي باشد.

ماده 23- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا ئابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24- در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يکي از موسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 25 ماده و 46 زير ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ ............................... مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.