ورود کاربر

هیأت مدیره

اعضای دومین دوره هیأت مدیره انجمن طبق اساسنامه در جلسه مورخ 24/3/1391 توسط مجمع عمومی به مدت 3 سال انتخاب شدند.
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه خود به شرح زیر عهده‌دار سمت‌ها گردیدند:

 1. دکتر سید حسین صفایی، رئیس

 2. دکتر محمود صادقی، نایب رئیس

 3. دکتر حمید عزیزی، خزانه دار

 4. دکتر سید حسن میرحسینی، عضو هیأت مدیره

 5. دکتر مهدی زاهدی، عضو هیأت مدیره

 6. دکتر اصغر محمودی، عضو علی البدل


اعضای اولین دوره هیأت مدیره انجمن طبق اساسنامه انجمن در جلسه مورخ 11/4/1388 توسط مجمع عمومی به مدت 3 سال انتخاب شدند.
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه خود (مورخ 5/5/1388 ) به شرح زیر عهده‌دار سمت‌ها گردیدند:

 1. دکتر سید حسین صفایی، رئیس

 2. دکتر محمود صادقی، نایب رئیس

 3. دکتر ستار زرکلام، خزانه دار

 4. دکتر سید حسن میرحسینی، عضو هیأت مدیره

 5. دکتر میرقاسم جعفرزاده، عضو هیأت مدیره

 6. دکتر مهدی زاهدی، عضو علی البدل

 7. دکتر سعید حبیبا، عضو علی البدل