ورود کاربر

هیأت مؤسس

سید حسین صفایی، دكتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه تهران
سید مصطفی محقق داماد، دكتری حقوق بین الملل، استاد دانشگاه شهید بهشتی
حسین مهرپور محمدآبادی، دكتری حقوق خصوصی و اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد عیسایی تفرشی، دكتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر حبیب زاده، دكتری حقوق جزا و جرمشناسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین شیروی، دكتری حقوق تجارت بین الملل، استاد دانشگاه تهران، پردیس قم
میرقاسم جعفرزاده، دكتری حقوق تجارت بین الملل، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سعید حبیبا، دكتری حقوق مالكیت فكری، دانشیار دانشگاه تهران
سید حسن میرحسینی، دكتری حقوق جزا و جرمشناسی، استادیار دیوانعالی كشور
الهام الدین شریفی، دكتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمود صادقی، دكتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس