ورود کاربر

شرایط عضویت در انجمن

موسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق و رشته‌های وابسته باشند ، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

عضویت وابسته
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5سال سابقه اشتغال در یکی از مشاغل مرتبط با مالکیت فکری داشته باشند.

عضویت دانشجويی

کلیه دانشجویان رشته‌ی حقوق مالکیت فکری

عضویت افتخاری

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان‌های که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

 

تبصره: 
افراد دارای درجه کارشناسی در رشته حقوق و رشته های وابسته می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 


 پس از ثبت درخواست، تقاضانامه‌های عضویت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط، لینک پرداخت اینترنتی حق عضویت اولیه از طریق ایمیل به متقاضی ارسال می‌شود که پس از تکمیل مراحل پرداخت، عضویت متقاضی قطعی می‌شود.

 

حق عضویت پیوسته: 300000  (سیصد هزار) ریال
حق عضویت وابسته: 200000 (دویست هزار) ریال
حق عضویت دانشجویی: 100000 (صد هزار) ریال
حق عضویت مؤسساتی: 1000000 (یک میلیون) ریال

(حق عضویت سالانه و قابل تمدید است.)